Tyre Talk

Informacja o połączeniu spółki Bridgestone

Informacja o połączeniu spółki Bridgestone NV/SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Bridgestone BSP sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

W związku z połączeniem, działając na podstawie art. 5164 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, tekst jednolity ze zm.) spółki:

Bridgestone Europe NV/SA (Spółka Przejmująca), spółka utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Zaventem, Belgia, pod adresem: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, zarejestrowana w rejestrze jednostek prawnych Brukseli, pod numerem 0441.192.820, oraz

Bridgestone Sales Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039327,

udostępniają bezpłatnie na stronie internetowej http://www.bridgestone.pl/przetargi do publicznej wiadomości plan połączenia od dnia 12/09/2016 r. nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

 Plan połączenia dostępny jest poniżej do pobrania : plan połączenia.