Tyre Talk

Informacja o połączeniu spółki Bridgestone Sales Polska

Informacja o połączeniu spółki Bridgestone Sales Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Bridgestone EBS sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

W związku z połączeniem, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, tekst jednolity ze zm.) spółki:

Bridgestone Sales Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039327, oraz

Bridgestone EBS sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387151,

udostępniają bezpłatnie na stronie internetowej http://www.bridgestone.pl/przetargi do publicznej wiadomości plan połączenia od dnia 19/09/2016 r. nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

 Plan połączenia dostępny jest poniżej do pobrania : plan połączenia.