Tyre Talk

Bridgestone promuje zrównoważoną gospodarkę kauczukiem naturalnym

Bridgestone Singapore PTE LTD w imieniu spółek Grupy Bridgestone na świecie zadeklarowała wsparcie i przestrzeganie międzynarodowych wytycznych dotyczących odpowiedzialnego pozyskiwania kauczuku naturalnego. W podpisanym oświadczeniu największy na świecie producent opon zobowiązał się także do czynnego udziału w fazie pilotażowej inicjatywy Zrównoważona Guma Naturalna (ang. Sustainable Natural Rubber initiative – SNR-i).

Bridgestone promuje zrównoważoną gospodarkę kauczukiem naturalnym

Program został zainicjowany przez Międzynarodową Grupę Badawczą ds. Kauczuku (ang. International Rubber Study Group) – międzyrządową organizację, której członkami są podmioty związane z produkcją i zużyciem kauczuku. Jego celem jest wypracowanie kryteriów równowagi między aspektami: gospodarczym, środowiskowym i społecznym, aby zapewnić zrównoważoną gospodarkę kauczukiem naturalnym na świecie. Założenia inicjatywy Zrównoważona Guma Naturalna to:

  • wsparcie zwiększania produktywności plantacji kauczuku naturalnego,
  • poprawę jego jakości,
  • wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez ochronę i konserwację obszarów chronionych,
  • kierowanie się zasadami prawidłowej gospodarki wodnej,
  • okazywanie najwyższego szacunku dla praw człowieka i praw pracowniczych.

Eksperci sektora przewidują, że popyt na opony będzie rósł wraz ze wzrostem światowej populacji i rozwojem motoryzacji. Oznacza to, że zużycie kauczuku naturalnego także wzrośnie, czyniąc zrównoważoną politykę łańcucha dostaw kauczuku naturalnego biznesowym priorytetem.

Firma Bridgestone jest świadoma ogromnego wpływu jaki jej działalność wywiera na społeczeństwo, dlatego wprowadziła szereg dobrych praktyk. Są to między innymi czynna ochrona lasów naturalnych, a także wsparcie społeczności lokalnych, w ramach których prowadzi swoją działalność. Od swoich partnerów i dostawców z sektora kauczuku naturalnego oczekuje kierowania się tymi samymi zasadami.

Główne założenia zrównoważonego pozyskiwania surowców do produkcji gumy to między innymi: potrzeba otwartej i sprawiedliwej procedury zamówień, poprawa jakości, kosztów i dostaw, promowanie ekologicznego pozyskiwania materiałów, przestrzeganie zasad prawa, etyki oraz bezpieczeństwa, a także stosowanie wymienionych wytycznych w całym łańcuchu dostaw.

Aktywne uczestnictwo w programie Zrównoważona Guma Naturalna pozwala firmie Bridgestone dotrzeć do szerszego grona firm i organizacji dzielących podobne wartości. To właśnie takie firmy stają się jej partnerami w realizacji długoterminowego celu, jakim jest pozyskiwanie 100 proc. surowców ze zrównoważonych źródeł.