PL

NAPISZ RECENZJĘ I WYGRAJ

Prześlij recenzję swoich opon marki Bridgestone i zyskaj
szansę na wygranie iPada Mini. W każdym miesiącu
oddajemy jeden w dobre ręce!

JAK TO ZROBIĆ?
DOBRE RADY I PRZESTROGI

PRZEŚLIJ SWOJĄ RECENZJĘ W TRZECH PROSTYCH KROKACH

KROK 1

Wybierz oponę

Skorzystaj z naszego katalogu opon, aby znaleźć swoją oponę, i przejdź do strony produktu

KROK 2

Kliknij "Napisz recenzję"

Przewiń w dół do zakładki z ocenami u��ytkowników i kliknij "Napisz recenzję"

KROK 3

Prześlij swoją recenzję

Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe i kliknij "Wyślij"

ZACZNIJ TERAZ OBEJRZYJ DEMO

Poprzedni zwycięzca

Dobre rady

 • Upewnij się, że w swojej recenzji koncentrujesz się na zakupionych oponach

 • Zamieść porady dotyczące opon, które mogą być pomocne dla innych użytkowników planujących zakup

 • Podaj powód, dla którego oceniasz opony pozytywnie lub negatywnie

Przestrogi

 • Unikaj podawania informacji niezwiązanych z oponami, np. komentarzy dotyczących obsługi klienta czy przesyłki

 • Nie pisz o produktach konkurencji ani o cenach

 • Nie podawaj żadnych danych osobowych (np. swojego imienia i nazwiska)

 • Terms & Condition

Konkurs Bridgestone "Napisz opinię" – Regulamin konkursu

Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników Konkursu "Napisz opinieę". Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy zarejestrować się za pośrednictwem strony https://www.bridgestone.co.uk/car-tyres.

 1. – Definicje
  1. Konkurs: Konkurs "Napisz opinię", opisany dokładniej w artykule 3.
  2. Okres Trwania Konkursu: okres, w trakcie którego Uczestnik może przystąpić do udziału w Konkursie, tj. od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.
   1. Data Rozpoczęcia: data, od której Uczestnik może przystąpić do udziału w Konkursie, tj. pierwszy dzień każdego miesiąca.
   2. Data Zakończenia: data zakończenia, do której można zgłaszać udział w Konkursie, tj. do godz. 23:50 ostatniego dnia każdego miesiąca.
  3. Uczestnik: osoba biorąca udział w Konkursie i uprawniona do uczestnictwa na podstawie Artykułu 2. niniejszego Regulaminu.
  4. Nagrody: Zwycięzca otrzyma nagrodę: Apple iPad Mini 2 wifi 16GB o wartości €299.
  5. Promotor: firma Bridgestone Europe NV z siedzibą w Belgii pod adresem: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem o numerze 0441.192.820., która jest organizatorem Konkursu.
  6. Regulamin: niniejszy regulamin oraz zasady, które dotyczą tego Konkursu, ogłoszone przez Promotora na stronie internetowej umieszczonej na domenie: https://www.bridgestone.pl/osobowe-4x4-i-dostawcze/.
  7. Zwycięzca (Zwycięzcy): Uczestnicy, którzy zdobędą Nagrodę zgodnie z Artykułem 3.1.
 2. – Warunki uczestnictwa
  1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają status rezydenta na terenie Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, i którzy w momencie przystąpienia do Konkursu mają ukończone 18 lat.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez Promotora (lub ich najbliższa rodzina) lub pracownicy firmy powiązanej z Promotorem oraz żadne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją Konkursu lub Nagrodą (lub jakąkolwiek formą jej dostarczenia).
  3. Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia indywidualne od osób fizycznych; jakiekolwiek inne zgłoszenia, zgłoszenia od agentów, grup zorganizowanych lub automatycznie wygenerowane przez komputer nie będą akceptowane.
  4. Aby wziąć udział, Uczestnik powinien odwiedzić Witrynę https://www.bridgestone.pl/osobowe-4x4-i-dostawcze/ oraz napisać opinię.
  5. Zgłoszenia mogą zostać przekazane online wyłącznie za pośrednictwem witryn wymienionych w punkcie 1.2, nie mogą zostać przesłane pocztą.
  6. Rejestracja jest darmowa, co oznacza, że Uczestnik nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty poza dotychczas poniesionymi, jak np. opłata za połączenie z Internetem.
  7. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na udział w Konkursie, zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu podczas rejestracji online. Uczestnictwo będzie ważne wyłącznie wtedy, gdy ten wymóg zostanie spełniony.
  8. Podczas rejestracji do Konkursu, Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od Promotora. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie tego typu korespondencji, po wyrażeniu zgody na dodanie jego danych osobowych do listy mailingowej, Uczestnik może otrzymywać korespondencję od Promotora za pośrednictwem poczty e-mail. Uczestnicy mogą zrezygnować z obecności na liście mailingowej w dowolnym momencie, postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w korespondencji.
  9. Regulamin, Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies są dostępne na Witrynie.
  10. Promotor zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału Uczestników, którzy podali niepełne lub fałszywe adresy bądź dane osobowe, a także do wyłączenia zgłoszeń od Uczestników, którzy dopuszczają się nadużycia, manipulacji, obejścia oraz próby zmanipulowania zasad Regulaminu lub dopuszczą się jakiegokolwiek oszustwa.
  11. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie tylko w Okresie Trwania Konkursu i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
  12. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
  13. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi mieć dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego z komputera, smartfonu lub innego urządzenia.
 3. – Zwycięzcy oraz Laureaci
  1. Zwycięzca otrzyma nagrodę: Apple iPad Mini 2 wifi 16GB o wartości €299.
  2. Konkurs będzie odbywał się co miesiąc. Zwycięzca zostanie Uczestnik, który napisze najbardziej kreatywną opinię. Zwycięzca otrzyma nagrodę: Apple iPad Mini 2 wifi 16GB o wartości €299.
  3. W każdym miesiącu jury Bridgestone wybierze jednego zwyciezcę.
  4. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu w każdym miesiącu trwania konkursu. Decyzja dotycząca wyłonionienia Zwycięzcy nie podlega zaskarżeniu.
  5. Nagroda jest imienna i nie podlega wymianie na gotówkę, towary i/lub usługi. Nie można przekazać Nagrody Głównej bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Promotora.
  6. W mało prawdopodobnym przypadku niedostępności Nagród z jakiegokolwiek powodu, Promotor zastrzega sobie prawo do zastąpienia niedostępnej Nagrody w dowolnym momencie podobną o jednakowej lub większej wartości.
  7. Imię Zwycięzcy Nagrody Głównej oraz miasto jego zamieszkania zostaną opublikowane na Witrynie.
  8. Zwycięza otrzyma, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, wiadomość e-mail informującą o zdobyciu Nagrody.
  9. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi się po odbiór Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia poprzez wysłanie wiadomości e0mail zawierającej pełny adres wysyłkowy, Promotor zastrzega sobie prawo do wybrania innego Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę, zgodnie z procedurą opisaną w artykule 3.1 lub 3.2.
 4. – Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Promotor, jego pracownicy oraz strony związane kontraktem lub inne powiązane ze sprawą osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji umyślnego lub rażącego zaniedbania i wyłącznie w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci lub w nawiązaniu do podstawowych zobowiązań Promotora wynikających z kontraktu, nie będą odpowiadać za żadne szkody spowodowane Nagrodą (jej przyznawaniem i/lub jej wykorzystaniem) lub uczestnictwem w Konkursie.
  2. Promotor, jego pracownicy oraz strony związane kontraktem lub inne powiązane ze sprawą osoby trzecie nie będą odpowiadać za zagubione przez Uczestników lub niepełne lub uszkodzone zgłoszenia, których przyczyną były wydarzenia niezależne od Promotora, takie jak zakłócenia w funkcjonowaniu oprogramowania, urządzeń należących do Uczestnika, jego sieci komputerowej, połączenia internetowego, itp.
  3. Promotor nie udziela żadnych gwarancji dotyczących udostępnionej Nagrody i nie ponosi odpowiedzialności z tym związanej (za wyjątkiem sytuacji umyślnego lub rażącego zaniedbania). Promotor nie ponosi odpowiedzialności za żadne defekty Nagrody, na przykład w przypadku gdy Nagroda zostanie udostępniona lub przyznana później niż wskazywałby ogłoszony termin lub jeżeli (zastępcza) Nagroda różni się od Nagrody zaproponowanej początkowo.
  4. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, w niektórych lub wszystkich sytuacjach lub w przypadku niektórych lub wszystkich warunków opisanych powyżej. W takich systemach prawnych odpowiedzialność Promotora jest ograniczona do maksymalnego zakresu dopuszczalnego przez obowiązujące prawo.
  5. Wszystkie opłaty podatkowe wymagane przez prawo obowiązujące w miejscu zamieszkania Uczestnika lub inne dotyczące całości lub części wartości nagrody ponosi Uczestnik i w żadnym wypadku nie będą one poniesione przez Promotora.
 5. – Prywatność

  Wszystkie dane osobowe zgromadzone przez Promotora na potrzeby Konkursu będą traktowane jako informacje poufne i w zgodzie z polityką prywatności (www.bridgestone.eu/corporate/privacy-policy) oraz innymi obowiązującymi prawami dotyczącymi prywatności. Na potrzeby belgijskiego prawa wprowadzającego Dyrektywę Unii Europejskiej 95/46/EC, administratorem danych jest firma Bridgestone Europe NV/SA. Informacje podane przez Uczestników zostaną wykorzystane w celach administracyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się i w pełni zgadzają się z polityką prywatności Promotora.

 6. - Reklamacje
  1. W sprawie reklamacji, pytań i/lub uwag, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Promotora za pośrednictwem:
   • - telefonu: 0032(0)2 714 6700 (UWAGA: mogą być naliczane opłaty za połączenia międzynarodowe)
   • - poczty elektronicznej: bseu.feedback@bridgestone.eu
  2. W przypadku sporu dotyczącego przebiegu tego Konkursu i wszystkich kwestii dotyczących Konkursu, decyzja Promotora jest ostateczna i wiążąca i nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja bądź dyskusja.
 7. – Postanowienia różne
  1. Promotor zastrzega sobie prawo do (i) zmiany i przedłużenia Konkursu oraz Daty Zakończenia wedle swojego uznania oraz bez uprzedzenia; (ii) zmiany Regulaminu wedle swojego uznania z jakiegokolwiek powodu, a także (iii) odwołania Konkursu wedle uznania, jeżeli jest to konieczne z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Promotora.
  2. Wszystkie zgłoszenia pozostaną własnością Promotora po ich przesłaniu, włącznie z prawami własności intelektualnej zawartymi w zgłoszeniu. Uczestnicy zrzekają się nieodwołalnie i bezwarunkowo jakichkolwiek i wszystkich praw moralnych i innych przysługujących im podczas zgłoszenia i ręczą, że posiadają wszelkie niezbędne prawa do przekazania praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  3. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy określone przez Promotora.
  4. W przypadku gdy sąd lub jakikolwiek inny właściwy organ stwierdzi, że Regulamin (lub jakikolwiek jego fragment) jest nieprawomocny, niezgodny z prawem lub nieegzekwowalny, ten fragment Regulaminu, w odpowiednim zakresie, powinien zostać usunięty, co nie będzie miało wpływu na ważność oraz prawomocność pozostałych fragmentów Regulaminu.
  5. Regulamin Konkursu podlega prawu belgijskiemu.
  6. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego Konkursu lub niniejszego Regulaminu, podlega on wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu belgijskiego, ale wyłącznie po uprzedniej próbie rozwiązania sporu przez Promotora i Uczestnika polubownie.