27 marzec 2014

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Wykonanie projektu oraz instalację systemu klimatyzacji na maszynie X-RAY2 związanej z rozbudową fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11824910
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu oraz instalację systemu klimatyzacji na maszynie X-RAY2 związanej z rozbudową fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11824910”. 

 
Zakres prac obejmuje wykonanie :
 • wykonanie przepustów przez ołowiane ściany. 
 • wykonanie central klimatyzacyjnych
 • wykonanie ruchomej platformy 
 • integracja systemu sterowania
                
W skład zadania wchodzi pełne uruchomienie układu chłodzenia na maszynie X-RAY2.
 
Wykonawca powinien zapewnić:
 • wykwalifikowany zespół: (wg specyfikacji)
 • materiały i narzędzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
 • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności
 

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 
Przewidziany termin zakończenia instalacji: 15.06.2014                                                                          

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność z specyfikacją
 • Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania usługi
 • Cena
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
4. Harmonogram przetargu

Termin składania deklaracji poufności do 17.03.2014 r.
Termin składania ofert do 10.04.2014 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 11.04.2014 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 15.04.2014 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 18.04.2014 r.
 
Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufności.
Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz odesłanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z pełnomocnictwem uwierzytelniającym właściwą reprezentację firmy przez podpisaną osobę.
 
 
Oryginał natomiast bardzo proszę przesłać pocztą na poniższy adres:
Wojciechowski Artur
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczeciński