9 grudzień 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Wykonanie oraz dostawa palet materiałowych do TMA do fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim - etap 1B wg Projektu Zamiennego według PR 11763577
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie oraz dostawa palet materiałowych TMA do fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim - etap 1B wg Projektu Zamiennego według PR 11763577”
 
Zakres prac obejmuje zakup elementów do wykonania palet, wykonanie oraz dostawa wraz z rozładunkiem palet materiałowych TMA w ilości 15 sztuk. 
 
Wykonawca powinien zapewnić:
  • wykwalifikowany zespół: (wg specyfikacji)
  • materiały i narzędzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności
 
2.Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach ( wg specyfikacji ):
 
Przewidziany termin dostawy gotowych urządzeń:  do dnia 15.02.2014
                                                                                                

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
  • Zgodność ze specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin dostawy urządzeń
  • Cena
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

 
Termin składania deklaracji poufności do 13.12.2013 r.
Termin składania ofert do 31.12.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 02.01.2014 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 07.01.2014 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 10.01.2014 r.
 
Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufności.
Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz odesłanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z pełnomocnictwem uwierzytelniającym właściwą reprezentację firmy przez podpisaną osobę.
 
Oryginał natomiast bardzo proszę przesłać pocztą na poniższy adres:
Wojciechowski Artur
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczeciński