25 październik 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Dostawę: ciągnika elektrycznego–transportowego - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11730471.
 
  

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Ciągnika elektrycznego –transportowego - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11730471.

 
Wykonawca powinien zapewnić:
 • dostawę ciągnika elektrycznego - transportowego,
 • dostarczenie dokumentacji DTR i deklaracji zgodności CE,
 • dostawę wyposażenia dodatkowego ujętego w specyfikacji,
 • wykwalifikowaną kadrę do uruchomienia urządzenia w lokalizacji inwestora,
 • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia,
 • szkolenie dla pracowników inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji.
 • przedstawienie warunków serwisu urządzenia,
 • zapewnić gwarancję na zakupiony sprzęt,
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 
Przewidziany termin dostawy: do dnia 31.01.2014r.
                                                                                               
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność ze specyfikacją
 • Termin dostawy
 • Cena
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

4. Harmonogram przetargu

 
Termin składania ofert do 4.11.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 05.11.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 07.11.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 12.11.2013 r.