15 październik 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Wykonanie i dostarczenie elementów do pras wulkanizacyjnych i kontenerów dla fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11686888
 
  
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i dostarczenie elementów do pras wulkanizacyjnych i kontenerów dla fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11686888”
 
Wykonanie i dostarczenie elementów metalowych na podstawie rysunków technicznych nr.: 24E2171-3 i 24E2171-2 (element 1).
 
Wykonawca powinien zapewnić:
 • wykwalifikowany zespół: (wg specyfikacji)
 • materiały i narzędzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
 • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach ( wg specyfikacji ):
 
Wykonanie i dostawa Actuater wg. rys.: 24E2171-3:
 • 20 szt. – do dnia 30.11.2013 r;
 • 20 szt. – do dnia 31.12.2013 r;
 • 24 szt. – do dnia 30.01.2014 r
Wykonanie i dostawa Spacer Plate wg. rys.: 24E2171-2 (element 1):
 • 20 szt. – do dnia 30.11.2013 r;
 • 20 szt. – do dnia 31.12.2013 r;
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność z specyfikacją
 • Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania usługi
 • Cena
 
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

4. Harmonogram przetargu

 
 
Termin składania deklaracji poufności do 18.10.2013 r.
Termin składania ofert do 25.10.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 28.10.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 30.10.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 04.11.2013 r.
Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufności.
Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz odesłanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z
pełnomocnictwem uwierzytelniającym właściwą reprezentację firmy przez podpisaną osobę.
Oryginał natomiast bardzo proszę przesłać pocztą na poniższy adres:
Milanowicz Maciej
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczeciński