19 wrzesień 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Dostawę: Wózka widłowego, wózka platformowego, ciągnika elektrycznego oraz podnośnika samojezdnego wg załączonej specyfikacji - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11675340.
 
 
 
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
1. Wózek 2,5T - ilość: 1
2. Wózek platformowy – ilość: 1
3. Ciągnik elektryczny – ilość: 1
4. Podnośnik samojezdny – ilość: 1
 
Wykonawca powinien zapewnić:
 • dostawę wózka widłowego, wózka platformowego, ciągnika elektrycznego oraz platformy samojezdnej i odbiorem UDT,
 • dostarczenie dokumentacji DTR i deklaracji zgodności CE,
 • dostawę wyposażenia dodatkowego ujętego w specyfikacji,
 • wykwalifikowaną kadrę do uruchomienia urządzenia w lokalizacji inwestora,
 • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia,
 • szkolenie dla pracowników inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji,
 • przedstawienie warunków serwisu urządzenia,
 • zapewnić gwarancję na zakupiony sprzęt.
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 
Przewidziany termin dostawy:  do dnia 29.11.2013 
                                                                                               
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność ze specyfikacją
 • Termin dostawy urządzeń
 • Cena
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 

4. Harmonogram przetargu

 
Termin składania ofert do 06.09.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 09.09.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 13.09.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 16.09.2013 r.