19 wrzesień 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
e –mail: artur.wojciechowski@bridgestone.eu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
„Rozruch maszyn konfekcyjnych U1 TAM w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11623214”
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
„Przedmiotem zamówienia jest „Rozruch maszyn konfekcyjnych U1 TAM w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11623214”
 
 
W zakres prac wchodzą wszelkie czynności zmierzające do pełnego uruchomienia zainstalowanych maszyn konfekcyjnych U1 TAM, na terenie hali produkcyjnej, według załączonego harmonogramu.
W ramach prac należy uruchomić, skonfigurować, skalibrować i przetestować wszelkie urządzenia elektryczne i mechaniczne, aż do uzyskania potwierdzenia ich prawidłowego działania pod względem zarówno technicznym, jak i jakościowym, tak, aby maszyny wykonywała pełne, niezakłócone i powtarzalne cykle składania opony w trybie manualnym i automatycznym, zachowując zadane parametry dotyczące prędkości, pozycji i kolejności działań.
 
Wykonawca powinien zapewnić:
- wykwalifikowany zespół: (wg specyfikacji)
- materiały i narzędzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
 
W Ofercie muszą zostać zawarte szczegółowe informacje nt. posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie uruchamiania i kalibracji maszyn, zaś w szczególności posiadanego doświadczenia przy instalacji i rozruchu maszyn konfekcyjnych.
 
Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach ( wg specyfikacji ):
 
Przewidziany termin rozpoczęcia rozruchu pierwszej maszyny: 22.07.2013
Przewidziany termin zakończenia wszelkich prac: do dnia 31.03.2014
                                                                                               
 
3. Wybór ofert
 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
  • Zgodność ze specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania usługi
  • Cena
 
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

4. Harmonogram przetargu

 
 
Termin składania deklaracji poufności do 31.05.2013
Termin składania ofert do 19.06.2013
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 21.06.2013
Rozmowy z wybranymi oferentami do 28.06.2013
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 08.07.2013
 
 

„Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufności.
Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz odesłanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z pełnomocnictwem uwierzytelniającym właściwą reprezentację firmy przez podpisaną osobę.
 
Oryginał natomiast bardzo proszę przesłać pocztą na poniższy adres:
Wojciechowski Artur
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczeciński”