19 wrzesień 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
„Dodanie systemów, urządzeń i instalacji zgodnie z projektem przetargowym związanym z rozbudową fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11562185”
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest :
„Dodanie systemów, urządzeń i instalacji zgodnie z projektem przetargowym związanym z rozbudową fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11562185”
 
 
Zakres prac:
 • montaż czujników , sensorów i poziomowskazów na instalacji wraz z okablowaniem i zaimplementowaniem do systemu sterowania mediami,
 • wymiana i montaż nowych r/r przesyłowych,
 • dodanie systemów grzewczych parowych i elektrycznych,
 • montaż układu próżniowego wraz z armaturą i agregatami próżniowymi
 
 
Wykonawca powinien zapewnić:
 • Wykwalifikowanych pracowników wraz z kadrą nadzorującą do wykonania zleconego zadania
 • szkolenie dla pracowników inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji.
 • dokumentację wykonawczą i powykonawczą w trzech egzemplarzach
 
Szczegółowa specyfikacja-projekt przetargowy  wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 
Przewidziany termin dostawy: 31.08.2013
                                                                                               
 
3. Wybór ofert
 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność  ze specyfikacją-projektem przetargowym
 • Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania prac
 • Cena
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 
4. Harmonogram przetargu
 
Termin składania deklaracji poufności do 17.05.2013 r..
Termin składania ofert do 03.06.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 04.06.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 07.06.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 12.06.2013 r.
 
 
Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufności.
Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz odesłanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z pełnomocnictwem uwierzytelniającym właściwą reprezentację firmy przez podpisaną osobę.
 
Oryginał natomiast bardzo proszę przesłać pocztą na poniższy adres:
Wojciechowski Artur
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczeciński