18 czerwiec 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski  tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Wykonanie systemu grzania w pomieszczeniu nowy HOT ROOM w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11632241
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie systemu grzania w pomieszczeniu nowy HOT ROOM w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11632241”
 
TABELA 1. OGÓLNY ZAKRES PRAC
1 Wykonanie projektu elektryczno-mechanicznego systemu grzania kauczuku w nowym pomieszczeniu Hot room
2 Zakupu wszelkiej potrzebnej armatury do wykonania zadania i instalacja zaprojektowanego systemu
3 Dostarczenie i transport elementów w miejsce instalacji
4 Instalacja systemu na nowej części fabryki
5 Testy i rozruch systemu
 
Wykonawca powinien zapewnić:
  • wykwalifikowany zespół: (wg specyfikacji)
  • materiały i narzędzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach ( wg specyfikacji ):

Początek instalacji do 15.09.2013
Koniec instalacji i uruchomienie systemu 20.10.2013
 
3. Wybór ofert
 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
-          Zgodność ze specyfikacją
-          Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
-          Termin wykonania usługi
-          Cena
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 
4. Harmonogram przetargu
 
 
Termin składania deklaracji poufności do 28.06.2013 r.
Termin składania ofert do 17.07.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 19.07.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 26.07.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 31.08.2013 r.
 
 
Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufno��ci.
Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz odesłanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z pełnomocnictwem uwierzytelniającym właściwą reprezentację firmy przez podpisaną osobę.
 
Oryginał natomiast bardzo proszę przesłać pocztą na poniższy adres:
Maciej Milanowicz
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczeciński