25 kwiecień 2013

Poznań, 12.08.2013


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Stanisław Kutny
tel. 0048 795545125
e –mail: Stanislaw.kutny@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Likwidację bocznicy kolejowej 
 
Przedmiotem zamówienia jest
Likwidacja bocznicy kolejowej 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach realizacji robót, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja 2 torów bocznicy kolejowej zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi i specyfikacją.  Zwolniony teren ma być uzupełniony utwardzonym placem z tłucznia betonowego.
 
Przed przygotowaniem oferty możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym.
 
Specyfikacja prac zawarta jest na stronie:
 
http://db.tt/rEeBuwNe
 
2. Termin realizacji zamówienia.

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminie 1 miesiąca od podpisania Umowy
Wstępny harmonogram prac do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej i na etapie przygotowania 
oferty. 
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
  
3. Opis oceny spełnienia warunków.
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów: 

 • Cena do zapłaty
 • Sposób wykorzystania demontowanych elementów bocznicy . wskazany odkup używanych  elementów, 
 • Posiadanie niezbędnych uprawnień na utylizację elementów bocznicy w przypadku gdy nie jest możliwy odkup tych elementów i konieczne jest złomowanie
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
4. Harmonogram przetargu
 
Harmonogram przetargu:
 • Termin wizji lokalnej lub zapytań do 22.08.2013
  (po uzgodnieniu terminu z p.S.Kutnym tel 795545125)
 • termin składania ofert do 26.08.2013
  (e-mailem na adres Wojciech.heldt@bridgestone.eu)
 • termin rozpatrzenia ofert: do 30.08.2013 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań