12 kwiecień 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
 

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
 
Instalacja elektryczna na linii PCT 
w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11591150
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest „Instalacja elektryczna na linii PCT w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11591150”
 
Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • paterialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):
 
Przewidziany termin zakonczenia instalacji: 31.08.2013 
                                              
3. Wybór ofert
 
Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:
 
Zgodnosc z specyfikacja
Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
Termin wykonania uslugi
Cena
 
W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.
 
4.        Harmonogram przetargu
 
Termin skladania deklaracji poufnosci do 22.04.2013 r.
Termin skladania ofert do 22.05.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 24.05.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 30.05.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 31.05.2013 r.
 

 

„Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufnosci.
Bardzo prosze o zapoznanie sie z dokumentem oraz odeslanie podpisanej kopii na wskazanych adres mailowy wraz z pelnomocnictwem uwierzytelniajacym wlasciwa reprezentacje firmy przez podpisana osobe.
 
Oryginal natomiast bardzo prosze przeslac poczta na ponizszy adres:
 
Milanowicz Maciej
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7