9 kwiecień 2013

Poznań, 08.03.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Modernizację, instalację i uruchomienie maszyny do produkcji elementów gumowych
 
Przedmiotem zamówienia jest
Modernizacja, instalacja i uruchomienie maszyny do produkcji elementów gumowych wg PR# 11572963 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia.

 • Przedmiotem zamówienia jest:
 • Rozładunek z kontenerów, 
 • Rozpakowanie z paczek, 
 • Doprowadzenie:
  - Wody, wody zmiękczonej
  - Sprężonego powietrza,
  - Energii elektrycznej ze wskazanej rozdzielni eklektycznej,
 • Przygotowanie zrzutu wody,
 • Wyznaczenie osi koniecznych do instalacji maszyny,
 • Instalacja części maszyny wg wskazanej kolejności,
 • Sprawdzenie osiowania osi podawania elementów gumowych z dokładnością 5/100mm na 1 metr,
 • Poziomowanie maszyny.
 • Ustanowienie połączeń wody, powietrza, zasilania i sterowania dla całej maszyny. Zasilić wszystkie odbiorniki (silniki, siłowniki itp.),
 • Uzupełnić ewentualne braki w kablach sterowniczych oraz zasilających,
 • Wykonać połączenie wyrównawcze,
 • Skonfigurowanie sieci, inwerterów oraz servo napędów,
 • Wykonanie drobnych modyfikacji maszyny (wg listy),
 • Zainstalować układ bezpieczeństwa i sprawdzić jego działanie,
 • Udział w trakcie uruchomienia maszyny,
 • Wypełnienie odpowiednich protokołów powykonawczych, przeprowadzenie testów szczelności.
 
Wybrany Wykonawca powinien zapewnić:
 • wykwalifikowane zespoły pracowników:
  - monterów – elektryków,
  - rurarzy,
  - monterów – mechaników,
  - automatyków – programistów, 
 • materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itp. powinien zapewnić Wykonawca, 
 • posiadać niezbędne uprawnienia.
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności. 
 
2. Termin realizacji zamówienia.

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej: 
 • instalacja maszyny: 15.06. – 19.07.2013
 • uruchomienie maszyny: do 26.07.2013
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.
 
4. Harmonogram przetargu

Harmonogram przetargu:

 • termin składania wniosków: 11.04.2013
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 15.04.2013
 • termin składania ofert: 23.04.2013
 • termin rozpatrzenia ofert: do10.05.2013
 

Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań