9 kwiecień 2013

Poznań, 09.04.2013
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Modernizację Flat Clay DC 
 
Przedmiotem zamówienia jest
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż pomostów obsługowych 
przy Flat Clay w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. 
przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu.
 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Projekt, wykonanie i montaż pomostów obsługowych pod pyłofiltrem CB.
2. Projekt, wykonanie i montaż pomostów obsługowych wokół pyłofiltra CB.
3. Projekt, wykonanie i montaż pomostów obsługowych pod pyłofiltrem Flat Clay.
4. Projekt, wykonanie i montaż pomostów obsługowych wokół pyłofiltra Flat Clay.
5. Naprawa i odnowienie istniejących pomostów obsługowych sadzy.
6. Demontaż rozdzielacza sadzowego oraz instalacji rurowej.
7. Demontaż pozostałości nieczynnych instalacji na poziomie 25,2m.
8. Zakup i montaż 2 szt. rozdzielaczy.
9. Wykonanie projektu oświetlenia w obrębie pyłofiltrów.
10. Wykonanie instalacji oświetleniowej zgodnie z zatwierdzonym projektem.
11. Usunięcie istniejących kolizji urządzeń z korytami kablowymi.
12. Usunięcie wszelkich kolizji z nowymi pomostami obsługowymi.
 
Przed przygotowaniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności. 
 

2. Termin realizacji zamówienia.

 
Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminie:
 
1. Dostarczenie projektu wykonawczego do 30.05.2013
2. Oczekiwane rozpoczęcie prac na terenie BSPZ od 01.06.2013
3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi się zakończyć najpóźniej do 30.06.2013
4. Dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej musi być zrealizowane do 30.06.2013
 
Wstępny harmonogram prac do uzgodnienia na etapie przygotowania oferty. 
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
  • zgodność ze specyfikacją techniczną
  • czas realizacji zadania,
  • cena i warunki płatności,
  • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Harmonogram przetargu:
  • termin składania ofert: do 19.04.2013 
  • termin rozpatrzenia ofert: do 25.04.2013 
 
 

 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań