25 kwiecień 2013

Poznań, 25.04.2013
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Bartosz Cinka
tel. 0048 61 665 4192, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: bartosz.cinka@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Modernizację instalacji olejów technologicznych do miksera
 
Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie prac modernizacyjnych wg PR# 11586936 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja instalacji olejowej dostarczającej olej technologiczny do miksera i dostosowanie jej do nowego typu oleju. Aby był on poprawnie doprowadzony wymagane jest utrzymanie wysokiej temperatury własnej tego oleju oraz grzanie wszystkich elementów podających ten olej do komory miksera. Wymagane jest także spełnienie wszystkich wymagań dotyczących dokładności oraz powtarzalności pomiaru wielkości opisanych w specyfikacji. 

 
Przed przygotowaniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności. 

2. Termin realizacji zamówienia.

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminie do 15.09.2013.

Wstępny harmonogram prac do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej i na etapie przygotowania oferty. 
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej do 15.07.2013. 
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
  • zgodność ze specyfikacją techniczną
  • czas realizacji zadania,
  • cena i warunki płatności,
  • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
 
4. Harmonogram przetargu

 
Harmonogram przetargu:
  • termin składania wniosków o udział w postępowaniu: do 13.05.2013 
  • termin składania ofert: do 24.05.2013 
  • termin rozpatrzenia ofert: do 31.05.2013 
 

Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań