21 marzec 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski  tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
e –mail: artur.wojciechowski@bridgestone.eu
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Instalacja Dust Collectora na Nowy Pigment - w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11576596


Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Instalacja Dust Collectora na Nowy Pigment w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie- etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11576596”.
 
# ZAKRES PRAC CZESC
1. Przygotowanie szczególowego harmonogramu prac. Przygotowywanie tygodniowych planów i codzienne raportowanie progresu prac
2. Zakup kotew mocujacych maszyne, poprowadzenie potrzebnych tras kablowych i podlaczenie wszelkich elementów elektrycznych wchodzacych w zakres specyfikacji
3. Transport wszystkich czesci systemu „DC for pigment” na miejsce instalacji +13,5m
4. Utylizacja smieci i pozostalosci po transporcie maszyn. Smieci nalezy utylizowac poza fabryke BSST
5. Kontrola stanu maszyn. Wykryte szkody nalezy opisac i przedstawic w formie raportu przedstawicielowi BSST
6. Skrecenie i instalacja wszystkich komponentów maszyn zawartych na rysunku „Q6758.dwg” oraz wszelkich elementów wchodzacych w sklad systemu odpylania z firmy Nuova Ciba 
7. Rozprowadzenie sprezonego powietrza po maszynie i doprowadzenie medium do armatury pneumatycznej (zakup potrzebnych wezyków pneumatycznych)
8. Instalacja urzadzen dodatkowych zgodnie z zalaczona dokumentacja
9. Udzial w próbnym rozruchu oraz testach maszyny
10. Wykonanie niezbednych regulacji maszyny
11. Smarowanie niezbednych elementów
12. Wykonanie uziemien maszyn

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Poczatek instalacji od 10.05.2013
Koniec instalacji poczatek testów od 31.05.2013
Uruchomienie produkcji na linii od 31.09.2013     

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 02.04.2013 r.
Termin skladania ofert do 25.04.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 26.04.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 04.05.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 09.05.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11576596 pdf (0.1MB)