11 marzec 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

„Wykonanie zabezpieczenia posadzki w kotłowni  w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11560929”

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zabezpieczenia posadzki w kotłowni  w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11560929”

Wykonawca powinien zapewnić:
  • dostawę kompozytów potrzebnych do wykonania zabezpieczenia posadzki wg specyfikacji nr 6/2013 Utility
  • materiały i narzędzia konieczne do przeprowadzenia prac,
  • wykwalifikowaną kadrę do wykonania zabezpieczenia posadzki w lokalizacji inwestora,
  • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia,
  • Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

Przewidziany termin zakończenia prac 30.05.201

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność ze specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania usługi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin składania deklaracji poufności do 22.03.2013 r.
Termin składania ofert do 8.04.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 9.04.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 15.04.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 19.04.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11560929 pdf (0.2MB)