20 marzec 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

Wykonanie platformy pod szafy elektryczne dla nowych maszyn HSB i HEX  związanych z rozbudową fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11559374

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie platformy pod szafy elektryczne dla nowych maszyn HSB i HEX  związanych z rozbudową fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11559374”

Wykonanie platformy polega na :
  • wykonaniu projektu platformy bazując na dołączonych rysunkach
  • wykonaniu platformy, dostarczeniu do BSST oraz montażu na terenie fabryki we wskazanym miejscu
  • dostarczenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca powinien zapewnić:
  • wykwalifikowany zespół: (wg specyfikacji)
  • materiały i narzędzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia.

Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

Przewidziany termin zakończenia instalacji: 27.05.2013
       
3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania usługi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin składania deklaracji poufności do 27.03.2013 r.
Termin składania ofert do 11.04.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 12.04.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 16.04.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 17.04.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11559374 pdf (0.1MB)