6 luty 2013

Poznań, 05.02.2013
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie projektu modernizacji wentylacji zakładu 
 
Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie projektu kompleksowej modernizacji wentylacji wg PR# 10957448 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów modernizacji instalacji wentylacyjnych dla hal produkcyjnych o pow. ok. 80.000 m2, w tym:

 • projekt technologiczny went. mechanicznej w zakresie wywiewu i nawiewu z wykorzystaniem central wentylacyjnych z układami odzysku ciepła,
 • projekt wymaganych przeróbek istniejących instalacji, kanałów went., central itd.,
 • projekt instalacji odgromowej,
 • projekt instalacji elektrycznej,
 • projekt instalacji zasilania w ciepło nagrzewnic i agregatów grzewczo-wentylacyjnych,
 • projekt instalacji automatycznej regulacji i monitoringu stanu technicznego urządzeń,
 • przygotowanie wytycznych związanych z ochroną akustyczną oraz zagadnieniami ochrony środowiska,
 • projekt instalacji tryskaczowej protekcji dolnej kanałów i urządzeń oraz usunięcia kolizji istniejącej instalacji z projektowanymi urządzeniami.
 
Przed przygotowaniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności. 

2. Termin realizacji zamówienia.

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminie do 4 m-cy od złożenia zamówienia.

Wstępny harmonogram prac do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej i na etapie przygotowania oferty. 
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Harmonogram przetargu:
 • termin składania wniosków o udział w postępowaniu: do 15.02.2013 
 • termin składania ofert: do  22.02.2013 
 • termin rozpatrzenia ofert: do  15.03.2013 
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań