21 luty 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
SCROLL DOWN FOR ENGLISH 

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
e –mail: artur.wojciechowski@bridgestone.eu
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Zaprojektowanie, wykonanie i instalacje Walcarki Laboratoryjnej 
w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11554690


Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie i instalacje Walcarki Laboratoryjnej w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11554690”

Wykonawca powinien zapewnic:
 • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
 • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
 • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Przewidziany termin zakonczenia instalacji: 31.08.2013

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

 • Zgodnosc z specyfikacja
 • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania uslugi
 • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 04.03.2013 r.
Termin skladania ofert do 22.03.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 25.03.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 03.04.2013 r.

Zawarcie umowy z Wykonawca do 04.04.2013 r.

NOTICE OF OPEN TENDERING PROCEDURE

Employer:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP No. 854-228-95-50, REGON No. 320226297
KRS NO. 0000260618
Contact data:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
announces a written open tender for

Design, fabrication and installation of Laboratory Mill Roll 
in the Bridgestone tire factory in Stargard - stage 1B according to the Alternative Design acc. to PR11554690

All contractors who wish to participate in the tender proceedings must contact the above specified person in order to supplement the information and to receive detailed guidance on the manner and conditions for tendering procedure, since the initial notice is for initial information.

1. Subject matter of the contract

The subject matter of the contract is “Design, fabrication and installation of Laboratory Mill Roll in the Bridgestone tire factory in Stargard - stage 1B according to the Alternative Design acc. to PR11554690”

The contractor should provide:
 • a qualified team (as specified)
 • materials and tools necessary to conduct works (as specified).
 • have the necessary experience and qualifications.

Employer provides complete technical documentation necessary for the execution of the contract. The detailed specification together with the complete tender material will be made available to interested companies after they sign declarations of confidentiality

2. Deadline for completion of the contract

The contractor shall execute the contract on the following dates (as specified):

The proposed completion date of installation: 31.08.2013
       
3. Selection of bids

The Employer shall select the best bid from among the not rejected bids based on the evaluation criteria.

The most favorable balance of the following criteria shall be taken for selection of the bid:

 • Compliance with specifications
 • Experience in performing the works constituting the subject matter of the contract (as specified)
 • Service deadline
 • Price

When the tender was closed without selecting any of the bids, in particular when the conditions of the proposed works differ significantly from expectations of the Employer, the Employer may not select any of the offers. The Employer will then enter into negotiations with bidders who had the most favorable balance of the above criteria.

4. Schedule of tender

The deadline for submission of the declaration of confidentiality till 04.03.2013
Deadline for submission of bids till 22.03.2013

Opening of envelopes with bids till 25.03.2013

Negotiations with selected bidders till 03.04.2013
Conclusion of agreement with the Contractor till 04.04.2013