8 luty 2013

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Zaprojektowanie, wykonanie i instalacje maszyny Auto Clave(autoklawu) 
w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11545204


Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie i instalacje maszyny Auto Clave(autoklawu) w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11545204”

Autoklaw bedzie urzadzeniem przeznaczonym do pracy w laboratorium w celu wykonywania wszelkiego rodzaju testów i badan jakosciowych produktu.

Wykonawca powinien zapewnic:
 • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
 • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
 • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Przewidziany termin zakonczenia instalacji: 31.08.2013      

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

 • Zgodnosc z specyfikacja
 • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania uslugi
 • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 15.02.2013 r.
Termin skladania ofert do 28.02.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 01.03.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 08.03.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 11.03.2013 r.NOTICE OF OPEN TENDERING PROCEDURE

Employer:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP No. 854-228-95-50, REGON No. 320226297
KRS NO. 0000260618
Contact data:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
announces a written open tender for

Design, fabrication and installation of Auto Clave machine 
in the Bridgestone tire factory in Stargard - stage 1B according to the Alternative Design acc. to PR11545204

All contractors who wish to participate in the tender proceedings must contact the above specified person in order to supplement the information and to receive detailed guidance on the manner and conditions for tendering procedure, since the initial notice is for initial information.

1. Subject matter of the contract

The subject matter of the contract is “Design, fabrication and installation of Auto Clave machine in the Bridgestone tire factory in Stargard - stage 1B according to the Alternative Design acc. to PR11545204”

Auto Clave machine will be use in laboratory for quality test and checking of final rubber products.

The contractor should provide:
 • a qualified team (as specified)
 • materials and tools necessary to conduct works (as specified).
 • have the necessary experience and qualifications.

Employer provides complete technical documentation necessary for the execution of the contract. The detailed specification together with the complete tender material will be made available to interested companies after they sign declarations of confidentiality

2. Deadline for completion of the contract

The contractor shall execute the contract on the following dates (as specified):

The proposed completion date of installation: 31.08.2013

3. Selection of bids

The Employer shall select the best bid from among the not rejected bids based on the evaluation criteria.

The most favorable balance of the following criteria shall be taken for selection of the bid:

 • Compliance with specifications
 • Experience in performing the works constituting the subject matter of the contract (as specified)
 • Service deadline
 • Price

When the tender was closed without selecting any of the bids, in particular when the conditions of the proposed works differ significantly from expectations of the Employer, the Employer may not select any of the offers. The Employer will then enter into negotiations with bidders who had the most favorable balance of the above criteria.

4. Schedule of tender

The deadline for submission of the declaration of confidentiality till 15.02.2013
Deadline for submission of bids till 28.02.2013

Opening of envelopes with bids till 01.03.2013

Negotiations with selected bidders till 08.03.2013
Conclusion of agreement with the Contractor till 11.03.2013