26 luty 2013

Poznań, 26.02.2013
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Odwijak drutu dla maszyny
 
Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie i instalacja odwijaka dla maszyny do produkcji elementów gumowych wg PR# 11525374 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wykonanie odwijaka (maszyna zajmuje ok. 4 m2, waga ok. 500 kg),
 • wyznaczenie osi koniecznych do instalacji maszyny,
 • instalacja części maszyny,
 • ustanowienie połączeń powietrza, zasilania i sterowania (zasilić wszystkie odbiorniki: silniki, siłowniki itp.),
 • wykonanie  połączeń wyrównawczych,
 • modyfikacja opłotowania,
 • zainstalowanie układu bezpieczeństwa i sprawdzenie jego działania,
 • udział w trakcie uruchomienia maszyny,
 •  przeprowadzenie testów szczelności.
 
Wybrany Wykonawca powinien zapewnić:
 • wykwalifikowane zespoły pracowników:
  - monterów – elektryków i automatyków,
  - monterów – mechaników, 
 • materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itp. powinien zapewnić oferent, 
 • posiadać niezbędne uprawnienia.
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności. 

2. Termin realizacji zamówienia.

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej: 

 • przegląd projektu wykonawczego: do 15.04.2013
 • instalacja maszyny: 24.06. – 08.07.2013
 • realizacja przedmiotu zamówienia: do 15.07.2013
 • dostarczenie dokumentacji powykonawczej: do 28.07.2013 
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.
 
 4. Harmonogram przetargu

Harmonogram przetargu:

 • termin składania wniosków: 28.02.2013 
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 01.03.2013 
 • termin składania ofert: 15.03.2013 
 • termin rozpatrzenia ofert: do 31.03.2013 
 
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań