6 luty 2013

Poznań, 06.02.2013
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie projektu i montaż instalacji tryskaczowej i SAP 
 
Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie i montaż instalacji tryskaczowej i SAP wg PR# 11443240 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • montażem instalacji tryskaczowej w piwnicach oraz kanałach hali nr 7 oraz starej hali nr 8,
  • w obu kanałach konieczne jest poprowadzenie instalacji SAP.
 
Zakres prac montażowych:

1. Piwnice i kanał hali nr 7:

    a) zasilenie instalacji od strony płytkiej piwnicy,
    b) położenie instalacji w kanale – długości ok. 65 m

2. Piwnice oraz kanał starej hali nr 8:

   a) zasilanie instalacji od strony płytkiej piwnicy,
   b) położenie instalacji w kanale – długości ok. 65 m.

 
Przed przygotowaniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności. 
 
 
2. Termin realizacji zamówienia.
 
Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminie do 15.08.2013.
Wstępny harmonogram prac do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej i na etapie przygotowania oferty. 
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
  • zgodność ze specyfikacją techniczną
  • czas realizacji zadania,
  • cena i warunki płatności,
  • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Harmonogram przetargu:
  • termin składania ofert: do 22.02.2013 
  • termin rozpatrzenia ofert: do 15.03.2013 
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań