15 styczeń 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski  tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
e –mail: artur.wojciechowski@bridgestone.eu
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

„Dostawa podnosników nozycowych do maszyn konfekcyjnych U1 TAM 
w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego 
wg PR 11557490”


Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

„Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa podnosników nozycowych do maszyn konfekcyjnych U1 TAM w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11557490”

W zakres prac wchodzi zaprojektowanie, produkcja, transport, wyladunek, rozpakowanie, transport z miejsca rozpakowania na hale produkcyjna, instalacja na terenie hali produkcyjnej oraz testy podnosników nozycowych do maszyn konfekcyjnych U1 TAM, wedlug zalaczonego harmonogramu. 
Ilosc podnosników - 7 (slownie: siedem)

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Terminy dostaw i instalacji poszczególnych podnosników:
  • 08.07.2013
  • 27.07.2013
  • 26.08.2013
  • 30.09.2013
  • 04.11.2013
  • 02.12.2013
  • 06.01.2014

Przewidziany termin zakonczenia wszelkich prac: do dnia 31.01.2014

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

Zgodnosc ze specyfikacja
Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
Termin wykonania uslugi
Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 01.03.2013
Termin skladania ofert do 29.03.2013
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 03.04.2013
Rozmowy z wybranymi oferentami do 10.04.2013
Zawarcie umowy z Wykonawca do 15.04.2013

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11557490 pdf (0.1MB)