28 styczeń 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Elektryczna instalacja maszyny BELT Cutter na dziale ciecia zwiazana z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11537936

Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Elektryczna instalacja maszyny BELT Cutter na dziale ciecia zwiazana z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11537936”

Maszyna „BELT Cutter” jest to urzadzenie do produkcji opasan do opon wyprodukowanych w Bridgestone Stargard do samochodów ciezarowych. Instalacja elektryczna urzadzenia polega na :

ZAKRES PRAC CZESC ELEKTRYCZNA
 • Przygotowanie szczególowego harmonogramu prac i cotygodniowe raportowanie postepów.
 • Rozladunek oraz transport szaf sterowniczych CP oraz paneli operatorskich OP do miejsce instalacji.
 • Wyznaczenie, zakup i instalacja odpowiednich tras kablowych kabli zasilajacych, sterowniczych i komunikacyjnych niezbednych do uruchomienia maszyny belt cutter.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej maszyny belt cutter wedlug dostarczonej dokumentacji.
 • Wykonanie oraz instalacja podestów pod szafy sterownicze 
 • Instalacja mechaniczna oraz elektryczna szaf elektrycznych oraz paneli operatorskich
 • Wykonanie pomiarów elektrycznych 
 • Udzial w próbnym rozruchu oraz testach po instalacji 
 • Wykonanie rozdzielnicy nn na potrzeby wlasne (oswietlenie, gniazdka, miejsce na obwody rezerwowe)
 • Wykonanie lini zasilajacej do rozdzielnicy w standardzie TN-S 
 • Wykonanie prac dodatkowych opisanych w dalszej czesci specyfikacji

Wykonawca powinien zapewnic:
 • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
 • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
 • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:

Przewidziany termin zakonczenia instalacji: 15.07.2013

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

 • Zgodnosc z specyfikacja
 • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania uslugi
 • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 6.02.2013 r.
Termin skladania ofert do 22.02.2013 r.
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 25.02.2013 r.
Rozmowy z wybranymi oferentami do 6.03.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 13.03.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11537936 pdf (0.1MB)