17 styczeń 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski  tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
e –mail: artur.wojciechowski@bridgestone.eu
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Instalacja mediów na linii 4-tej mixera BB305N w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11526451


 # ZAKRES 
 1  Zaprojektowanie, dostarczenie i wykonanie linii mediów takich jak:
CWS/CWR - woda chlodzaca 9zasilanie i powrót)
0,68Pa - Sprezone powietrze
SW - Woda miekka
LSR/04S - para/kondensat/izolacja
OIL/HWS/HWR/Izolacja – Olej procesowy i smarujacy/Woda goraca zasilanie i powrót/Izolacja
WW - Woda brudna
 do zasilania maszyn na 4 tej linii mixera BB305N i systemów pomocniczych
 2  Przedluzenie systemu smarowania i wpiecie sie w istniejacy system orurowania (lub, proces oil + grzanie)
 3  Wykonanie i polozenie systemu wody brudnej WW
 4  Czyszczenie rurociagów przed puszczeniem mediów na maszyny
 5  Wykonanie prób szczelnosci wszystkich rurociagów i dostarczenie dokumentacji pomiarowej
 6  Oznakowanie rurociagów i zaworów. Kazdy zawór ma byc osobna wywieszka i numer
 7  Udzial w próbnym rozruchu oraz testach systemu
 8  Dostarczenie projektu powykonawczego zgodnego z oznakowaniem rurociagów


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Instalacja mediów na linii 4-tej mixera BB305N w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11526451”

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Poczatek instalacji od 13.03.2013
Koniec instalacji poczatek testów od 20.06.2013
Uruchomienie produkcji na linii od 31.09.2013

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 25.01.2012 r.
Termin skladania ofert do 20.02.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 21.02.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 27.02.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 13.03.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11526451 pdf (0.0MB)