4 styczeń 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski  tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Instalacja CB System na linii mixera 3 w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11517800

Praca dotyczy rozbudowy istniejacego systemu transportu sadzy o trzecia linie zbiorników dziennych. W sklad prac wchodzi:
 • Rozladunek dostarczonych urzadzen
 • Transport w miejsce instalacji
 • Instalacja otrzymanych urzadzen pod katem mechanicznym i elektrycznym wedlug zalaczników.
 • Wykonanie konstrukcji wsporczych pod dwa BRILEX VALVE wedlug zalaczników.
 • Zakup okablowania wedlug zalaczników
 • Prace dodatkowe oraz modyfikacje majace na celu uruchomienie systemu.
 • Pomiary elektryczne i mechaniczne
 • Udzial w testach rozruchowych

Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Instalacja CB System na linii mixera 3 w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11517800”

Wykonawca powinien zapewnic:
 • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
 • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
 • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

 • Przewidywany termin  dostaw maszyn i poczatek instalacji od 01.03.2013
 • Koniec instalacji poczatek testów od 03.05.2013
 • Uruchomienie produkcji na linii od 31.05.2013
       
3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

 • Zgodnosc ze specyfikacja
 • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania uslugi
 • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 16.01.2013 r.
Termin skladania ofert do 01.02.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 04.02.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 08.02.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 15.02.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11517800 pdf (0.1MB)