7 styczeń 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na
Dostawe wiez chlodniczych zgodnie ze specyfikacja


Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wiez chlodniczych typ Decsa TMA-19-195 do naszego zakladu w Stargardzie Szczecinskim”
Wykonawca powinien zapewnic:
  • dostawe wiez chlodniczych zgodnie ze specyfikacja NR 5/2012 Utility, wraz z transportem ( bez rozladunku)
  • wykwalifikowana kadre do nadzoru uruchomienia urzadzenia w lokalizacji inwestora,
  • szkolenie dla pracowników inwestora w zakresie obslugi i eksploatacji.

Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci


2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:

Przewidziany termin dostawy: .05.04.2013     


3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc  ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin dostawy urzadzen
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.


4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 15.01.2013 r..
Termin skladania ofert do 31.01.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 04.02.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 08.02.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 16.02.2013 r