16 październik 2012


Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618

Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Instalacja 26 pras wulkanizacyjnych zwiazanych z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11430199

Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Instalacja 26 pras wulkanizacyjnychzwiazanych z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11430199”
Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Przewidziany termin zakonczenia prac instalacyjnych jest zwiazanych z dostawa maszyn na teren BSST(przewidywany termin: 3 maszyny wulkanizacyjne co miesiac) :

Etap I (3maszyny wulk-1lot) : 23.07.2013,
Etap II(2 lot): 14.08.2013,
Etap III(3 lot): 13.09.2013,
Etap IV(4 lot): 14.10.2013,
Etap V(5 lot): 18.11.2013,
Etap VI(6 lot): 16.12.2013,
Etap VII(7 lot): 17.01.2014,
Etap VIII(8 lot): 18.02.2014,
Etap IX(9 lot): 19.03.2014,

3. Wybór ofert
Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc z specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu
Termin skladania deklaracji poufnosci do 23.10.2012 r.
Termin skladania ofert do 15.11.2012 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 16.11.2012 r.
Rozmowy z wybranymi oferentami do 26.11.2012 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 30.11.2012 r.


Bridgestone Stargard spólka z o.o.
ul. Most Kamienny 7, 
73-110 Stargard Szczecinski