5 lipiec 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie przejść i dodatkowych zabezpieczeń
na pomostach systemu przenośników wg PR# 11226289
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest:
 • Wykonanie projektu zabezpieczeń i przejść,
 • Akceptacja projektu przez BSPZ
 • Wykonanie i montaż zabezpieczeń i przejść,
 • Transport materiałów od Wykonawcy do miejsca montażu w BSPZ
 • Instalacja elementów bezpieczeństwa i przejść w BSPZ,
 • Zatwierdzenie wykonanych prac przez BSPZ.
 
 
 

2. Termin realizacji zamówienia.

 
Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej:
 • dostarczenie projektu wykonawczego:             15.08.2012
 • rozpoczęcie prac na ternie BSPZ:                      od 27.08.2012
 • zakończenie realizacji zlecenia:                         do15.09.2012
 • dostarczenie dokumentacji powykonawczej: do 30.09.2012  
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej 2 tygodnie po podpisaniu umowy.
 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków:                 06.07.2012
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 06.07.2012
termin składania ofert:                         20.07.2012
termin rozpatrzenia ofert:                  ok. 31.07.2012
 
 
 
 
Bridgestone Poznań
Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)