18 lipiec 2012

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Zaprojektowanie, wykonanie i instalacje maszyn z obszaru Czyszczenia Form do biezników w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11346327

Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie i instalacje maszyn z obszaru Czyszczenia Form do biezników w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11346327”.

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach (wg specyfikacji):

PRZEWIDYWANY TERMIN DOSTAWY 15.06.2013

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc z specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu (wg specyfikacji)
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 14.09.2012 r.
Termin skladania ofert do 12.10.2012 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 15.10.2012 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 26.10.2012 r.

Zawarcie umowy z Wykonawca do 29.10.2012 r.Employer:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP No. 854-228-95-50, REGON No. 320226297
KRS NO. 0000260618
Contact data:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
announces a written open tender for

Design, fabrication and installation of machines for cleaning of tire molds in the Bridgestone tire factory in Stargard - stage 1B according to the Alternative Design acc. to PR11346327

All contractors who wish to participate in the tender proceedings must contact the above specified person in order to supplement the information and to receive detailed guidance on the manner and conditions for tendering procedure, since the initial notice is for initial information.

1. Subject matter of the contract

The subject matter of the contract is “Design, fabrication and installation of machines for cleaning of tire molds in the Bridgestone tire factory in Stargard - stage 1B according to the Alternative Design acc. to PR11346327”

The contractor should provide:
  • a qualified team (as specified)
  • materials and tools necessary to conduct works (as specified).
  • have the necessary experience and qualifications.

Employer provides complete technical documentation necessary for the execution of the contract. The detailed specification together with the complete tender material will be made available to interested companies after they sign declarations of confidentiality

2. Deadline for completion of the contract

The contractor shall execute the contract on the following dates (as specified):

THE PROPOSED DATE OF DELIVERY 15.06.2013

3. Selection of bids

The Employer shall select the best bid from among the not rejected bids based on the evaluation criteria.

The most favorable balance of the following criteria shall be taken for selection of the bid:

Compliance with specifications
Experience in performing the works constituting the subject matter of the contract (as specified)
Service deadline
Price

When the tender was closed without selecting any of the bids, in particular when the conditions of the proposed works differ significantly from expectations of the Employer, the Employer may not select any of the offers. The Employer will then enter into negotiations with bidders who had the most favorable balance of the above criteria.

4. Schedule of tender

The deadline for submission of the declaration of confidentiality till 14.09.2012
Deadline for submission of bids till 12.10.2012

Opening of envelopes with bids till 15.10.2012

Negotiations with selected bidders till 26.10.2012
Conclusion of agreement with the Contractor until 29.10.2012