28 maj 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie
 
systemu nadzoru wizyjnego nowych hal wg PR#11305379
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiot zamówienia jest wykonanie systemu nadzoru nowych hal.
Firma: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
  • posiadać doświadczenie w wykonywaniu systemów wizyjnych dla dużych obiektów,
  • posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania systemów wizyjnych.
 
Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania instalacji. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
Firma składająca ofertę musi zapewnić ciągłość gwarancji na cały system monitoringu firmy Geutebrück zainstalowany dotychczas na terenie Bridgestone Poznań, a także na jego rozbudowywaną część będącą przedmiotem przetargu.
 
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30 września 2012 r..
 
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu instalacji systemu nadzoru wizyjnego dla dużych obiektów
  • Termin dostawy
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

 
 
4. Harmonogram
 
Termin składania deklaracji poufności do 08.06.2012 r.
 
Termin składania ofert do 14.06.2012 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 21.06.2012 r.
 
Wykonanie systemu do dnia 30.09.2012 r.
.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bridgestone Poznań
Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)