12 kwiecień 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Patryk Matanda tel. 061 873 4492 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie
 
konstrukcji pomostu na hali produkcyjnej
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji pomostów pod transporterem opon na hali produkcyjnej
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • Możliwe rozpoczęcie prac 24.04.2012
 • Realizacja przedmiotu zamówienia do 31.05.2012
 • Dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do 31.05.2012
 
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • Cena wykonania usługi.
 • Zgodność ze specyfikacją techniczną.
 • Czas realizacja zadania.
 • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

4. Harmonogram

 
Harmonogram przetargu:
 • termin składania wniosków:                                   16.04.2012
 • termin rozpatrzenia wniosków:                               16.04.2012
 • termin składania ofert:                                           19.04.2012
 • termin rozpatrzenia ofert:                                       do 27.04.2012

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)