27 marzec 2012

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWAŃ

CANCELLATION OF PROCEEDINGS


Zamawiający:

BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Fabryczna 5,
NIP 101-00-00-574, REGON 891555802, KRS 00000224887
Dane kontaktowe: Magdalena Buczyłko
tel: 074 64 99 550, fax. 74 64 99 599, e-mail: magdalena.buczylko@bsdp.pl
adres strony internetowej: http://www.bridgestone.pl/kontakt/

 
UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIA 
mające na celu wyłonienie Wykonawców: 

1. dwóch wykrawarek (2)
    two stamping machines (2), 

2. automatycznego magazynu (roll- stocker) (2), 
    one unit of automatic warehouse (roll-stocker) (2), 
 
W pkt. 1 Zapytań Ofertowych, Zamawiający zastrzegł możliwość odwołania niniejszych postępowań, bez podania przyczyny. 

According point 1 of the Offers Inquiry, the Ordering Party shall reserve the possibility of cancelling this proceedings without giving a reason.