SPROSTOWANIE w postępowaniu (2) mającym na celu wyłonienie Wykonawcy automatycznego magazynu (roll- stocker)

Zamawiający:

BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Fabryczna 5,
NIP 101-00-00-574, REGON 891555802, KRS 00000224887,
Dane kontaktowe: Magdalena Buczyłko,
tel: 074 64 99 550, fax. 74 64 99 599, e-mail: magdalena.buczylko@bsdp.pl,

adres strony internetowej: http://www.bridgestone.pl/kontakt/

Zamawiający postanowił o zmianie terminu ogłoszenia decyzji 
Sprostowaniu ulegają : 

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami reprezentacji. (czynność dokonana została w dniu, w którym korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została podjęta przez Zamawiającego, w sytuacji gdy korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została wysłana w wymaganym okresie – do 01.03.2012 w przypadku ofert, ale korespondencja w formie pisemnej  nie została doręczona do Zamawiającego,  Zamawiający uzna warunek doręczenia za spełniony jedynie, gdy dokumenty w formie pisemnej zostaną fizycznie doręczone najpóźniej, na dzień przed podjęciem kolejnego etapu postępowania -  do 29.03.2012r. – w przypadku ofert, korespondencja doręczone po upływie wskazanych terminów zostanie zwrócona bez jej otwierania) . 
Termin wykonania
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot postępowania w następujących terminach:
  • zaprojektowanie urządzenia i akceptacja przez Zamawiającego, muszą się zakończyć najpóźniej do dnia 30.04.2012.
Harmonogram postępowania
  • Termin ogłoszenia decyzji  - do dnia 30.03.2012