1 marzec 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Fabryczna 5,
NIP 101-00-00-574, REGON 891555802, KRS 00000224887,
Dane kontaktowe: Magdalena Buczyłko,
tel: 074 64 99 550, fax. 74 64 99 599, e-mail: magdalena.buczylko@bsdp.pl,
adres strony internetowej: http://www.bridgestone.pl/kontakt/

ogłasza wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy 3 reometrów

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu winni przesłać wymagane dokumenty w formie papierowej oraz elektronicznej, na adres wskazanej osoby. 

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami reprezentacji.(czynność dokonana została w dniu, w którym korespondencja w formie pisemnej i w formie maila została podjęta przez Zamawiającego; w sytuacji gdy korespondencja w formie pisemnej i w formie maila została wysłana w wymaganym okresie – do 22.03.2012 – ale korespondencja w formie pisemnej nie została doręczona do Zamawiającego, Zamawiający uzna warunek doręczenia korespondencji za spełniony jedynie, gdy dokumenty w formie pisemnej zostaną fizycznie doręczone najpóźniej, na dzień przez rozpoczęciem kolejnego etapu niniejszego postępowania – do 27.03.2012. Korespondencja doręczone po upływie wskazanych terminów zostanie zwrócona bez jej otwierania) 

1. Przedmiot :


Przedmiotem postępowania jest :
  • wykonanie przedmiotu postępowania ( Incoterms 2010 EXW), 
  • przeprowadzenie pierwszych testów rozruchowych przedmiotu postępowania w siedzibie Wykonawcy przez Wykonawcę, 
  • osobisty nadzór Wykonawcy nad instalacją przedmiotu postępowania w siedzibie Zamawiającego w Żarowie, ul. Fabryczna 5, Polska, 
  • osobisty nadzór Wykonawcy nad próbnym uruchomieniem przedmiotu postępowania w siedzibie Zamawiającego w Żarowie, ul. Fabryczna 5, Polska, po zakończeniu prac instalacyjnych. 
Szczegółowe wymagania urządzeń :
  • pierwsze uruchomienie u Wykonawcy powinno być wykonane do dnia przekazania, 
  • w zakresie gwarancji - 1 rok ; rękojmia zgodnie z prawem polskim,  
  • zapewnienie obsługi serwisowej mieszczącej się w pobliżu Żarowa, ul. Fabryczna 5, Polska,
  • powinny spełniać wymogi wskazane w załączniku nr 5261-11Z-112 ( załącznik nr 3),