28 luty 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej: 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie i montaż regałów w Stacji Testów

Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie i montaż regałów w Stacji Testów wg PR# 11226289 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

 


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
 • Wykonanie projektu regałów wg dokumentacji istniejących regałów,
 • Wykonanie i montaż regałów,
 • Transport konstrukcji od Wykonawcy do miejsca montażu w BSPZ.
2. Termin realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej: 
 • dostarczenie projektu wykonawczego: 29.03.2012
 • rozpoczęcie prac na ternie BSPZ:  od 16.04.2012
 • montaż regałów:    do 30.04.2012
 • zakończenie realizacji zlecenia:  do 15.05.2012
 • dostarczenie dokumentacji powykonawczej: do 15.05.2012 

Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej 2 tygodnie po podpisaniu umowy.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.
4. Harmonogram przetargu

Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków:  01.03.2012
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 02.03.2012
termin składania ofert:   09.03.2012
termin rozpatrzenia ofert:  do20.03.2012

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)