28 luty 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej: 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie i montaż pomostu w Stacji Testów

Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie i montaż pomostu w Stacji Testów wg PR# 11226253 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Wykonanie projektu pomostów wg dokumentacji istniejącego pomostu,
 • Wykonanie i montaż pomostów,
 • Transport konstrukcji od Wykonawcy do miejsca montażu w BSPZ
2. Termin realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej: 
 • dostarczenie projektu wykonawczego: 20.03.2012
 • rozpoczęcie prac na ternie BSPZ:  od 26.03.2012
 • montaż pomostu:    do 10.04.2012
 • zakończenie realizacji zlecenia:  do 16.04.2012
 • dostarczenie dokumentacji powykonawczej: do 16.04.2012 

Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej 2 tygodnie po podpisaniu umowy.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.

4. Harmonogram przetargu

Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków: 29.02.2012
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 01.03.2012
termin składania ofert: 07.03.2012
termin rozpatrzenia ofert: do 12.03.2012

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)