20 luty 2012

SPROSTOWANIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu (3) mającym na celu wyłonienie Wykonawcy 2 zestawów urządzeń do przetwarzania obrazu do kontroli wad folii

Zamawiający:BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Fabryczna 5,

Zamawiający zdecydował się na sprostowanie :

I. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami reprezentacji. (czynność dokonana została w dniu, w którym korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została podjęta przez Zamawiającego, w sytuacji gdy korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została wysłana w wymaganym okresie – do 27.02.2012 (było : 20.02.2012) w przypadku ofert, ale korespondencja w formie pisemnej  nie została doręczona do Zamawiającego,  Zamawiający uzna warunek doręczenia za spełniony jedynie, gdy dokumenty w formie pisemnej zostaną fizycznie doręczone najpóźniej, na dzień przed podjęciem kolejnego etapu postępowania - do 01.03.2012r. (było : 23.02.2012r.) – w przypadku ofert; korespondencja doręczone po upływie wskazanych terminów zostanie zwrócona bez jej otwierania.

II. Termin wykonania :
  • rozmontowanie, zapakowanie do transportu i dostarczenie w oparciu o FCA od Wykonawcy do wyznaczonego miejsca; musi zakończyć się najpóźniej do dnia 14.09.2012r. (wymagana jest elastyczność w zakresie zmian, które mogą powstać w czasie prac),
  • dostarczenie do Polski, Żarów, ul. Fabryczna 5, jest poza zakresem, ale musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31.10.2012r. (wymagana jest elastyczność w zakresie zmian, które mogą powstać w czasie prac),(było : rozmontowanie, zapakowanie do transportu i dostarczenie w oparciu o FCA od Wykonawcy do wyznaczonego miejsca; dostarczenie do Polski, Żarów, ul. Fabryczna 5, jest poza zakresem, ale musi zakończyć się najpóźniej do dnia 14.09.2012r. (wymagana jest elastyczność w zakresie zmian, które mogą powstać w czasie prac),

III. Harmonogram postępowania
  • termin składania ofert w wersji pisemnej oraz mailem - do dnia 27.02.2012r. (było : 20.02.2012r.),
  • termin ogłoszenia decyzji - do dnia 02.03.2012r. (było : 24.02.2012r.)

IV. Załączniki:
  • załącznik 1 – Specyfikacja techniczna ( rysunki, wykresy, dokumentacja techniczna) ( w tekście)