23 luty 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej: 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Instalację i uruchomienie maszyny do produkcji elementów gumowych

Przedmiotem zamówienia jest
Instalacja i uruchomienie maszyny do produkcji elementów gumowych wg PR# 11259681 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Rozładunek z kontenerów,
 • Rozpakowanie z paczek,
 • Doprowadzenie: 

- Wody, wody zmiękczonej

- Sprężonego powietrza,

- Energii elektrycznej ze wskazanej rozdzielni eklektycznej,

 • Przygotowanie zrzutu wody,
 • Wyznaczenie osi koniecznych do instalacji maszyny,
 • Instalacja części maszyny wg wskazanej kolejności,
 • Sprawdzenie osiowania osi podawania elementów gumowych z dokładnością 5/100mm na 1 metr,
 • Poziomowanie maszyny.
 • Ustanowienie połączeń wody, powietrza, zasilania i sterowania dla całej maszyny. Zasilić wszystkie odbiorniki (silniki, siłowniki itp.),
 • Uzupełnić ewentualne braki w kablach sterowniczych oraz zasilających,
 • Wykonać połączenie wyrównawcze,
 • Skonfigurowanie sieci, inwerterów oraz servo napędów,
 • Wykonanie drobnych modyfikacji maszyny (wg listy),
 • Zainstalować układ bezpieczeństwa i sprawdzić jego działanie,
 • Udział w trakcie uruchomienia maszyny,
 • Wypełnienie odpowiednich protokołów powykonawczych, przeprowadzenie testów szczelności

Wybrany Wykonawca powinien zapewnić:

 • wykwalifikowane zespoły pracowników:

- monterów – elektryków,

- rurarzy,

- monterów – mechaników,

- automatyków – programistów,  

 • materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itp. powinien zapewnić Wykonawca,
 • posiadać niezbędne uprawnienia.
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności.

2. Termin realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej: 
 • instalacja maszyny:  04.04. – 10.05.2012
 • uruchomienie maszyny: do 20.05.2012

Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w 7 dni po podpisaniu umowy.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.

4. Harmonogram przetargu

Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków:  28.02.2011
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 29.02.2011
termin składania ofert:   07.03.2011
termin rozpatrzenia ofert:  do15.03.2011

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)