11 styczeń 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej: 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Odwijak drutu do maszyny,

Przedmiotem zamówienia jest
Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja odwijaka dla maszyny do produkcji elementów gumowych wg PR# 11188826 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • zaprojektowanie,
 • wykonanie,
 • wyznaczenie osi koniecznych do instalacji maszyny,
 • instalacja części maszyny,
 • ustanowienie połączeń powietrza, zasilania i sterowania (zasilić wszystkie odbiorniki: silniki, siłowniki itp.),
 • wykonanie  połączeń wyrównawczych,
 • modyfikacja opłotowania,
 • zainstalowanie układu bezpieczeństwa i sprawdzenie jego działania,
 • udział w trakcie uruchomienia maszyny,
 • wypełnienie odpowiednich protokołów powykonawczych,
 • przeprowadzenie testów szczelności.
Wybrany Wykonawca powinien zapewnić:

 • wykwalifikowane zespoły pracowników:

- monterów – elektryków i automatyków,

- monterów – mechaników,  

 • materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itp. powinien zapewnić Wykonawca,  
 • posiadać niezbędne uprawnienia.
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności.

2. Termin realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej: 
 • instalacja maszyny:  05.04. – 11.04.2012
 • uruchomienie maszyny: do 15.04.2012

Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w 7 dni po podpisaniu umowy.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • zgodność ze specyfikacją techniczną
 • czas realizacji zadania,
 • cena i warunki płatności,
 • potencjał i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.

4. Harmonogram przetargu

Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków:  16.01.2011
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 17.01.2011
termin składania ofert:   25.01.2011
termin rozpatrzenia ofert:  do10.02.2011

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)