19 styczeń 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej: 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Stanowisko Kontroli z Rozwierakiem.

Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie 3 szt. Stanowiska Kontroli z Rozwierakiem wg PR# 11210416 
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wykonanie stołu do kontroli opon,
 • wykonanie rozwieraka do opon,
 • transport urządzeń od Wykonawcy do miejsca montażu w BSPZ,
 • pierwsze smarowanie przed uruchomieniem urządzenia.
Pierwsze urządzenie składa się z:

 • Ramy stalowej spawanej
 • Przenośnika taśmowego z napędem
 • Rolek podtrzymujących (nienapędzanych)
 • Napędzanej rolki podtrzymującej z napędem
 • Podnośnika śrubowego
Drugie urządzenie składa się z:

 • Ramy stalowej spawanej
 • Napędzanych rolek podtrzymujących z napędem
 • Układu siłowników pneumatycznych
 • Elektrozaworów pneumatycznych
 • Czujników optycznych i zbliżeniowych
Opis

 • Urządzenie sterowane przez zewnętrzny PLC
 • Próby ruchów urządzenia przed dostawą – BSPZ dostarczy sterownik w celu przeprowadzenia testów
 • Deklaracja zgodności CE według Europejskiej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC obowiązującej od 29 grudnia 2009
Wykonawca powinien posiadać następujące umiejętności:
 • Wykonywanie ram spawanych  
 • Gięcie płyt stalowych o grubości do 12 mm  
 • Montaż złożeń liniowych
 • Montaż urządzeń pneumatycznych  
 • Produkcja szaf elektrycznych i sterujących  
 • Podstawowa wiedza dotycząca systemów sterowania Allen Bradley

Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania maszyn. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej: 
 • dostarczenie projektu wykonawczego: do 29.02.2012
 • realizacja przedmiotu zamówienia:  do 30.04.2012
 • dostarczenie dokumentacji powykonawczej: do 31.05.2012

Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w 7 dni po podpisaniu umowy.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

zgodność ze specyfikacją techniczną,
doświadczenie w produkcji urządzeń produkcyjnych,
termin dostawy,
cena,
warunki oferowanej gwarancji.

4. Harmonogram przetargu

Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków:  23.01.2011
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 24.01.2011
termin składania ofert:   31.01.2011
termin rozpatrzenia ofert:  do10.02.2011

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)