23 styczeń 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 
na dostarczenie

1 wózka widłowego 2,5t wg PR#11206974


Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 1 wózka widłowego 2,5t.
Firma: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
  • dostarczyć zgodnie z zadeklarowanym terminem wózek,
  • być w stanie udzielić wsparcia technicznego Bridgestone Poznań, gdyby wystąpiła taka potrzeba,
  • dostarczyć gwarancję na minimum 24 miesiące.

Wybrana firma zobowiązana będzie dostarczyć gwarancję bankową na oferowany okres gwarancji na kwotę równą 10% wartości wózków.

Szczegółowa specyfikacja wózka wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia najpóźniej do dnia 30 maja 2012 roku.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Cena
  • Warunki dostawy (Incoterms),
  • Termin dostawy,
  • Warunki gwarancji,
  • Ilość wózków widłowych danego producenta pracujących na terenie Unii Europejskiej,
  • Spełnienie wymogu gwarancji bankowej na okres gwarancji (10% wartości wózka).
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 30.01.2012 r.

Termin składania ofert do 07.02.2012 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 13.02.2012 r.

Dostawa przedmiotu zamówienia do dnia 30.05.2012 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)