9 styczeń 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Fabryczna 5,
NIP 101-00-00-574, REGON 891555802, KRS 00000224887,
Dane kontaktowe: Magdalena Buczyłko,
tel: 074 64 99 550, fax. 74 64 99 599, e-mail: magdalena.buczylko@bsdp.pl,
adres strony internetowej: http://www.bridgestone.pl/kontakt/.

ogłasza wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy:

 • transportu, instalacji i próbnego uruchomienia jednej linii produkcyjnej,
 • zaprojektowania, wyprodukowania i instalacji orurowania i okablowania, ogrodzeń bezpieczeństwa i kilku innych elementów wykończeniowych linii produkcyjnej.

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą otrzymać Specyfikację Istotnych Warunków Postępowania (SIWP)  winni przesłać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres wskazanej osoby wymagane dokumenty :
 • deklarację o zachowaniu w poufności - załącznik nr 1,
 • oświadczenia - załącznik nr 2,
 • informacje i dokumenty określone w pkt. 3.1, 3.2  i załączniku nr 3.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami reprezentacji. (czynność dokonana została w dniu, w którym korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została podjęta przez Zamawiającego, w sytuacji gdy korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została wysłana w wymaganym okresie – do 20.01.2012 w przypadku wniosków, do 27.02.2012 w przypadku ofert, ale korespondencja w formie pisemnej  nie została doręczona do Zamawiającego,  Zamawiający uzna warunek doręczenia za spełniony jedynie, gdy dokumenty w formie pisemnej zostaną fizycznie doręczone najpóźniej, na dzień przed podjęciem kolejnego etapu postępowania - do 23.01.2012r. – w przypadku wniosków, do 01.03.2012r. – w przypadku ofert, korespondencja doręczone po upływie wskazanych terminów zostanie zwrócona bez jej otwierania) .

1. PrzedmiotPrzedmiotem postępowania jest:

§ cała linia produkcyjna (rozmiar opakowania - min.1.0㎥ (100cm x 100m x 100cm~max 77.0㎥ (350cm x 550cm x 400cm), waga opakowania (net) - min. 100kg do max. 19.000kg, ilość paczek – około 100):
 • apakowanie, załadunek, transport z Japonii do miejsca w Europie (Włochy, Polska) lub po Europie (z Włoch do Polski), morski lub lądowy, na podstawie DDP (Incoterms 2010),
 • instalacja w siedzibie Zamawiającego w Polsce, Żarów, ul. Fabryczna 5,
 • próbne uruchomienie po zakończeniu prac instalacyjnych;

§ orurowanie i okablowanie całej linii produkcyjnej:
 • zaprojektowanie,
 • wyprodukowanie,
 • transport do siedziby Zamawiającego w Polsce, Żarów, ul. Fabryczna 5, na podstawie DDP ( Incoterms 2010),
 • instalacja (podstawowa - podłączenie do głównego źródła ze strony budynku i druga - połączenie całej linii produkcyjnej), w tym samym czasie, co instalacja całej linii produkcyjnej;

§ ogrodzenia bezpieczeństwa i kilka innych elementów wykończeniowych całej linii produkcyjnej:
 • zaprojektowanie,
 • wyprodukowanie,
 • transport do siedziby Zamawiającego w Polsce, Żarów, ul. Fabryczna 5, na podstawie DDP (Incoterms 2010),
 • instalacja powinna się zakończyć w tym samym czasie, co zakończenie próbnego uruchomienia całej linii produkcyjnej.