4 styczeń 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Zamawiający:
BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Fabryczna 5,
NIP 101-00-00-574, REGON 891555802, KRS 00000224887,
Dane kontaktowe: Magdalena Buczyłko,
tel: 074 64 99 550, fax. 74 64 99 599, e-mail: magdalena.buczylko@bsdp.pl,
adres strony internetowej: http://www.bridgestone.pl/kontakt/.


ogłasza wszczęcie postępowania (3) mającego na celu wyłonienie Wykonawcy
2 zestawów urządzeń do przetwarzania obrazu do kontroli wad folii.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami reprezentacji. (czynność dokonana została w dniu, w którym korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została podjęta przez Zamawiającego, w sytuacji gdy korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została wysłana w wymaganym okresie – do 20.01.2012 w przypadku wniosków, do 20.02.2012 w przypadku ofert, ale korespondencja w formie pisemnej  nie została doręczona do Zamawiającego,  Zamawiający uzna warunek doręczenia za spełniony jedynie, gdy dokumenty w formie pisemnej zostaną fizycznie doręczone najpóźniej, na dzień przed podjęciem kolejnego etapu postępowania -  do 23.01.2012r. – w przypadku wniosków, do 23.02.2012r. – w przypadku ofert, korespondencja doręczone po upływie wskazanych terminów zostanie zwrócona bez jej otwierania) .

1. PrzedmiotPrzedmiotem postępowania jest :
  • zaprojektowanie przedmiotu postępowania,
  • wykonanie przedmiotu postępowania,
  • przeprowadzenie pierwszych testów rozruchowych w siedzibie Wykonawcy przez Wykonawcę,
  • zapakowanie do transportu i dostarczenie na podstawie FCA od Wykonawcy do wyznaczonego miejsca / miejsca wysyłki, 
  • (dostarczenie do Polski, Żarów, ul. Fabryczna 5, nie wchodzi w zakres; w przypadku eksportu z miejsca wysyłki, Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty, w tym zezwolenia eksportowe i inne)
  • osobisty nadzór podczas procesu instalacji przedmiotu postępowania w siedzibie Zamawiającego w Żarowie, ul. Fabryczna 5, Polska,
    (instalacja nie wchodzi w zakres),
  • próbne uruchomienie przedmiotu postępowania przez Wykonawcę w Żarowie, ul. Fabryczna 5, Polska po zakończeniu prac instalacyjnych.