4 styczeń 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający:
BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Fabryczna 5,
NIP 101-00-00-574, REGON 891555802, KRS 00000224887,
Dane kontaktowe: Magdalena Buczyłko,
tel: 074 64 99 550, fax. 74 64 99 599, e-mail: magdalena.buczylko@bsdp.pl,
adres strony internetowej: http://www.bridgestone.pl/kontakt/

ogłasza wszczęcie postępowania (2) mającego na celu wyłonienie
Wykonawcy dwóch wykrawarek.

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą otrzymać Specyfikację Istotnych Warunków Postępowania (SIWP)  winni przesłać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres wskazanej osoby wymagane dokumenty:
  • deklarację o zachowaniu w poufności – załącznik nr 1,
  • oświadczenia - załącznik nr 2,
  • informacje i dokumenty określone w pkt. 3.1, 3.2  i załączniku nr 3.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami reprezentacji. (czynność dokonana została w dniu, w którym korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została podjęta przez Zamawiającego, w sytuacji gdy korespondencja w formie pisemnej lub w formie maila została wysłana w wymaganym okresie – do 23.01.2012 w przypadku wniosków, do 21.02.2012 w przypadku ofert, ale korespondencja w formie pisemnej  nie została doręczona do Zamawiającego,  Zamawiający uzna warunek doręczenia za spełniony jedynie, gdy dokumenty w formie pisemnej zostaną fizycznie doręczone najpóźniej, na dzień przed podjęciem kolejnego etapu postępowania -  do 24.01.2012r. – w przypadku wniosków, do 26.02.2012r. – w przypadku ofert, korespondencja doręczone po upływie wskazanych terminów zostanie zwrócona bez jej otwierania) .

1. Przedmiot

Przedmiotem postępowania jest :

  • zaprojektowanie przedmiotu postępowania,
  • wykonanie przedmiotu postępowania,
  • przeprowadzenie pierwszych testów rozruchowych w siedzibie Wykonawcy przez Wykonawcę oraz zestawienie ich wyników,
  • dostarczenie od Wykonawcy do miejsca montażu w Polsce, Żarów, ul. Fabryczna 5 (DDP Incoterms 2010),
  • instalacja i próbne uruchomienie, po zainstalowaniu w siedzibie Zamawiającego w Polsce, Żarów, ul. Fabryczna 5 oraz zestawienie ich wyników.