8 grudzień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na dostarczenie

3 zestawów czytnika Datalogic STS400-018 wg PR#11172025

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 3 zestawów czytnika Datalogic STS400-018.
Firma: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
- dostarczyć zgodnie z zadeklarowanym terminem dostawy czytniki,
- być w stanie udzielić wsparcia technicznego Bridgestone Poznań, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do dnia 24 stycznia 2012 roku.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  •     Cena
  •     Warunki dostawy (Incoterms)
  •     Termin dostawy
  •     Warunki gwarancji

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 15.12.2011 r.

Termin składania ofert do 19.12.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 20.12.2011 r.

Dostawa przedmiotu zamówienia do dnia 24.01.2012 r.