30 grudzień 2011

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002. fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie

Pomostu - stanowisko oklejania PR#11208628

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Pomostu - stanowisko oklejania na terenie Bridgestone  Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji technicznej – specyfikacji dołączonej do dokumentów SIWZ.

Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną wykonania prac. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
W przypadku Firm, które mają już podpisaną deklarację poufności proszę o przesłanie informacji z prośbą o przesłanie materiałów przetargowych.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie później niż do  28.02.2012 r.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność z specyfikacją
  • Termin wykonania usługi
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

Dodatkowo oferta powinna zawierać:

- wycenę szczegółową prac i materiałów
- potwierdzenie zgodności oferty ze specyfikacją

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 04.01.2012 r..

Termin składania ofert do 17.01.2012 r.

Termin wykonania prac do 28.02.2012 r.